Obiectivul general al proiectului : Îmbunatăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor şi a persoanelor inactive din Regiunea Centru, prin aplicarea unui sistem de măsuri active şi inovatoare.

Obiective specifice

 • Crearea unui centru de instruire, evaluare şi validare a competenţelor, în minimum 3 domenii : TIC. limba engleză, antreprenoriat.
 • Aplicarea unui model inovativ de atragere şi sprijin al grupului ţintă aflat în cautarea unui loc de muncă prin căi flexibile de consiliere/ formare/ocupare, în vederea creşterii gradului de ocupare.
 • Crearea unei reţele virtuale de cooperare între membrii grupului ţintă prin portalul proiectului pentru consiliere şi asistenţă în afaceri şi facilitarea transferului de bune practice.
 • Furnizarea de servicii de formare profesională ţintite pe cererea de ocupare imediată în sectoarele economice cu potential de dezvoltare.
 • Sprijin pentru facilitarea integrării durabile pe piaţa muncii prin furnizarea serviciilor de sprijin şi suport (informare şi consiliere) prin organizarea unui job-club şi a unei burse a locurilor de muncă.
Rezultate anticipate
 • Echipa de proiect organizată (personal, grafic de lucru, responsabilităţi stabilite, contracte încheiate)
 • Proceduri de achizitii publice realizate, cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare
 • Sisteme de planificare, monitorizare şi evaluare (întâlniri de lucru) stabilite şi funcţionale
 • 4 rapoarte tehnice, 4 rapoarte financiare şi 4 rapoarte de audit financiar asupra proiectului elaborate
 • 1 conferinţă pentru lansarea proiectului şi 1 conferinţă de închidere a proiectului organizate
 • 1 conferinţă de presă în scopul lansării şi promovării centrului organizată.
 • Materiale publicitare elaborate
 • 1 website proiect realizat în vederea informării, promovării, diseminării rezultatelor proiectului şi a centrului
 • Elaborare de cercetări şi studii privind nevoile specifice ale grupului ţintă în scopul adaptării proiectului la nevoile acestuia
 • Crearea centrului de instruire, evaluare şi validare a competenţelor. Crearea cadrului pentru funcţionarea centrului şi dotarea acestuia cu mobilier şi echipamente specifice.
 • O bază de date regională cu angajatori şi locuri de muncă creată, menţinută şi actualizat
 • O bază de date cu potenţialii beneficiari creată, menţinută şi actualizată
 • Instrumente pentru identificarea nevoilor potenţialilor beneficiari (competenţe esenţiale - competenţe funcţionale) dezvoltate
 • O bursă a locurilor de muncă în Regiunea Centru
 • Un Job Club în Regiunea Centru
 • Instrumente de evaluare a competenţelor esenţiale, dobândite în mod formal sau informal , în minim 3 domenii realizate
 • Dezvoltarea instrumentului portofoliu pentru beneficiari
 • Consiliere şi asistenţă pentru realizare portofoliilor proprii ale beneficiarilor furnizate pentru 50 de persoane
 • Conţinutul ştiinţific al programelor de formare profesională elaborat pentru cele 3 cursuri (TIC , limba engleză şi antreprenoriat), elaborate şi multiplicate
 • Programe de formare profesională autorizate şi certificate
 • Curs de TIC organizat pentru 30 de persoane
 • Curs de limba engleză organizat pentru 30 de persoane
 • Curs de antreprenoriat organizat pentru 30 de persoane
 • Spaţii de afaceri pentru înfiinţarea unei Platforme Simulator de Business create şi validate
 • Minim 50 de şomeri familiarizaţi cu utilizarea Platformei Simulator de Business
 • O reţea profesională online realizată, cu scopul schimbului de informaţii, experienţă si bune practici
Egalitatea de şanse

Proiectul promovează egalitatea de şanse transpusă prin asigurarea posibilităţilor de accesare a întregului pachet de informaţii şi servicii, furnizate oricărei persoane în căutarea unui loc de muncă, fără deosebire de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată. Proiectul sustine promovarea de catre Uniunea Europeana a drepturilor fundamentale, nediscriminarii şi egalităţii de şanse, respectând astfel principiile de intervenţie ale Fondurilor Structurale, aşa cum sunt ele menţionate în Regulamentul 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene. În cadrul proiectului, principiul egalităţii de gen a stat atât la baza formulării metodologiei de selecţie a personalului din echipa de implementare, cât şi la baza elaborării activităţilor.

Desfăşurarea activităţilor proiectului ţine seama de principiul respectării egalităţii de şanse, principiu de care s-a ţinut cont şi în identificarea grupului ţintă. Campaniile de informare şi publicitate realizate prin implicarea activă a beneficiarilor – în majoritate femei - vor viza conştientizarea, în general, a tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi, în particular, sensibilizarea tinerilor şi femeilor cu privire la noile oportunităţi de activare pe piaţa muncii create de noile servicii promovate de proiect. De altfel, preocuparea privind egalitatea de şanse şi de gen va fi una transversală, pe toată durata de implementare a proiectului şi la toate nivelurile.

Copyright © 2012. All rights reserved.